Cambridge

Подготовка  за Сeртификатите на Унивeрситета Кeймбридж

Като оторизиран подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж и партньор на Британски съвет по програма Addvantage, Училища за Европа традиционно организира курсове за:

 • FCE – Първи сертификат по английски език
 • CAE – Сертификат по английски език за напреднали
 • CPE – Сертификат за владеене на английски език на най-високо ниво

Тези три сертификата са най-широко признатите в света и се издават повече от 100 години. През 2012г. над 4 милиона са кандидатствали от цял свят за престижния документ.

Сертификатите са с безсрочна валидността и се признават от водещи университети до бизнес и професионални среди, както в България, така и в чужбина.

Списъкът от университети в Европа и Америка, които признават Сертификатите на Кеймбридж е голям.

Притежаването му дава от 70 до 140 точки в UCAS / система за кандидатстване във висши учебни заведения във Великобритания/.

Подготовката за Сертификатите на Кеймбридж започва след най-малко 500-600 часа обучение по английски език.

Подготовка за First Certificate in English (FCE)

Това е първото стъпало към по-важните и необходими сертификати: Certificate in Advanced English (CAE) и Certificate of Proficiency in English (CPE).

Курсът осигурява:

 • Подготовка изцяло съобразена с изискванията на изпитния формат за сертификат на Кеймбридж (езиково ниво В2);
 • Ефективно развитие на всички езикови умения: Reading, Writingq Use of English, Listening, Speaking;
 • Обогатяване и систематизиране на речниковия запас;
 • Разграничаване особеностите на различните езикови стилове;
 • Развиване на комуникативните умения и изграждане на стратегии за успешно представяне на компонента Speaking;
 • Практически тестове в реалния формат на изпита за FCE.

 Подготовка за Certificate in Advanced English (CAE)

Курсът осигурява:

 • Подготовка изцяло съобразена с изискванията на изпитния формат за сертификат на Кеймбридж (езиково ниво С1);
 • Затвърждаване и задълбочаване на всички езикови умения: Reading, Writingq Use of English, Listening, Speaking;
 • Обогатяване на речниковия запас, особено в по-официалния стил на общуване;
 • Разграничаване спецификата на различните езикови стилове и правилната им употреба в писмената и устна реч;
 • Развиване и надграждане на комуникативните умения с цел максимална свобода на общуване;
 • Стратегии за постигане на високи резултати в отделните компоненти;
 • Практически тестове в реалния формат на изпита за CАE.

Подготовка за Certificate of Proficiency in English (CPE)

Курсът осигурява:

 • Подготовка изцяло съобразена с изискванията на новия изпитен формат за сертификат на Кеймбридж (езиково ниво С2);
 • Затвърждаване  на всички езикови умения : Reading+Use of English,  Writing, Listening, Speaking;
 • Обогатяване на речниковия запас и активното му използване в различен контекст;
 • Разграничаване на особеностите на различните езикови стилове и правилната им употреба в писмената и устна реч;
 • Стратегии  и тактики за постигане на високи резултати на изпита;
 • Практически пробни изпити в реален формат и в реално време.

Пробен изпит (Mock Exam)

“Училища за Европа” провеждат пробни изпити, чиято цел е да се определи нивото на курсистите и да се дадат препоръки относно тяхната понататъшна подготовка. Изпитите се състоят от автентични материали от предишни изпитни сесии и следват стриктно формата и критериите за оценка определени от Cambridge ESOL. Тестовете се проверяват от преподаватели, преминали обучение на семинари, организирани от Cambridge ESOL и Британски съвет.

На курсисти, чиито резултати са по-високи от 60% (С), се препоръчва да се регистрират за изпитните сесии, както и да продължат обучението си в следващото ниво.

Курсът се счита за успешно завършен при присъствие най-малко на 75% от занятията и  полагане най-малко на 75% от тестовете, включени в учебната програма, със средна оценка С.

Изпитни сесии

Курсистите на “Училища за Европа” се регистрират в учебните центрове, където се провежда обучението. Там може да се получи подробна информация за изпитните дати, таксите за изпитите и сроковете за регистрация.