БЕЛ и Математика

Обучението по БЕЛ и Математика в Училища за Европа  е паралелно на обучението в общообразователните училища и не го замества.

БЕЛ и Математика за ученици от 5-ти и 6-ти клас

 • Консултации по текущия материал;
 • Консултации за неусвоен и/или неправилно усвоен материал;
 • Допълнителни материали за затвърждаване на знанията;
 • Подготовка за външно оценяване.

БЕЛ и Математика за 7-ми клас

Годишният курс по БЕЛ и математика за 7-ми клас има за цел да подготви учениците за външното оценяване (Модул 1) в края на учебната година и полагането на изпит (Модул 2) за елитните езикови и професионални гимназии. Подготовката е съобразена с изискванията на МОН.

Важно!

През периода от 17 до 27 септември 2019 г. всеки кандидат за курсовете по БЕЛ и математика може да положи тест за входно ниво и да бъде консултиран от преподавател. Тестването и консултациите са по предварително зададен график.

Начало на обучението – 05 октомври 2019 г.

Съдържание на курсовете по БЕЛ и математика за 7-ми клас:

 • Курсът за всеки предмет обхваща 125 уч. часа – 1 х 4 уч. часа (събота или неделя), като месечно се редуват преди и следобeд учебните предмети. Пример: От 9:30 до 12:30 часа БЕЛ и от 13:30 до 16:30 часа математика, а следващия месец – обратно.
 • Обучението се води от специалисти с дългогодишен опит по програма, разработена от „Училища за Европа“ и съобразена с изискванията на МОН.
 • По време на първото занятие учениците правят входящ тест, чрез който да се диагностицира компетентността им преди започване на курса, за да могат своевременно да се отстранят всички пропуски в знанията и уменията им.
 • В задължителната програма са включени 2 контролни работи и пробен изпит, проведен в реална изпитна ситуация. Работите на учениците се проверяват, оценяват и рецензират от външни експерти, според критериите за конкурсния изпит.
 • По време на курса всеки има право на консултация по 1 астрономичен час на седмица, предварително уговорен с преподавателя.
 • През ваканциите се организират допълнителни курсове и консултации, провеждат се пробни изпити.

Курсът по български език и литература включва:

 • Теоретични знания за езика, представени в достъпна и стегната форма;
 • Практическа работа с контролни тестове, с които се проверяват и затвърждават знанията;
 • Интерпретация на художествените текстове, включени в изпитната програма;
 • Изграждане на умения за анализ на художествен текст. Овладяване на задължителната терминология;
 • Усъвършенстване на уменията за създаване на текст-преразказ на неизучавано художествено произведение с определена дидактическа задача.

Курсът по математика включва:

 • ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ: Преговор на учебното съдържание от 5-ти и 6-ти клас. Изучаването на материала от 7-ми клас, като теоретичната подготовка изпреварва тази в училище. Учениците се запознават с всички определения, свойства и теореми, които намират приложение в решаването на задачите;
 • ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ: Изграждане на умения за прилагане на изучения материал в решаването на тестови задачи, като се обръща специално внимание на логическите задачи;
 • ДОМАШНА РАБОТА: След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Коментират се и се анализират допусканите грешки.